Filary emerytalne -I,II,III filar

Emerytura (dawniej określana też jako renta starcza) to specjalne świadczenie pieniężne na rzecz osób starszych, które utraciły już ze względu na wiek prawo do wykonywania pracy zarobkowej. Środki, jakie uzyskują osoby te z tytułu emerytury, mają zapewnić im byt na odpowiednim poziomie - zwłaszcza wtedy, gdy nie będą już one w stanie pracować, lub też osiągną właściwy dla przejścia w stan emeryta wiek.

Emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły określony wiek tak zwany wiek emerytalny (u kobiet jest to na ten moment 60 rok życia u mężczyzn 65) oraz które przepracowały określony okres czasu i mogą to udokumentować.System emerytalny, jaki obowiązuje w Polsce obejmuje swoim zakresem trzy filary:

  • I filar - to świadczenie, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; jest to filar obowiązkowy, powszechny; jest on nadzorowany i administrowany przez Państwo a wynagrodzenie z tego tytułu przysługuje osobom, które zakończyły już okres swojej aktywności zawodowej. Dokładne zasady i wytyczne filaru pierwszego określane są i wprowadzane bezpośrednio przez powołane w tym celu instytucje.

 

  • II filar - to świadczenie także obowiązkowe, powszechne; tworzą go tak zwane Otwarte Fundusze Emerytalne. ZUS ma obowiązek, co miesiąc przesłać na rachunki osób ubezpieczonych w OFE określoną przepisami składkę, (która w zależności od corocznych ustaleń może być większa lub mniejsza); gromadzone środki są inwestowane oraz pomnażane przez OFE a nadzór nad wypłatami z tego tytułu posiada Powszechne Towarzystwo Emerytalne;

 

  • III filar - jest to filar charakteryzujący się indywidualnym wyborem, jest to filar dodatkowy, dobrowolny i dokładniej są to wszystkie te środki, które dana osoba posiadająca uprawnienia emerytalne, gromadzi we własnym zakresie lokując je na przykład na indywidualnych kontach emerytalnych czy też lokując je w indywidualnym ubezpieczeniu na życie.

 


Tak rozbudowany system daje emerytom wiele możliwości i zapewnia im godziwe warunki życia na starość, a w każdym razie taka jest pierwotna idea tego systemu, choć w ostatnich latach da się wyraźnie zauważyć lęki i strach przyszłych emerytów o to, czy ZUS wypłaci im należne świadczenia, czy też z różnych względów zabraknie na to funduszy..Sami emeryci mogą również powiększać swoje dochody i zwielokrotniać je, dzięki czemu mogą sobie niejednokrotnie zapewnić jeszcze lepsze warunki bytowe, tak by w jesieni swojego życia nadal mogli czuć się samodzielni i niezależni chociażby pod względem finansowym.

Jak to zrobić? Czasami wystarczy dłużej pracować na dobrze płatnym stanowisku - a gdy i to okaże się niewystarczające, wówczas pozostaje korzystanie ze szkoleń, podnoszenie kwalifikacji w celu znalezienia lepszej pracy lub zajęcia dodatkowego już na emeryturze, albo też skorzystanie z preferencyjnych dla emerytów warunków zakładania własnej firmy i próbowanie szczęścia w pracy na własny rachunek.