Bez dyskryminacji – dlaczego warto zatrudniać emerytów?

Obecnie w Polsce przepisy prawa pracy nie narzucają formalnych ograniczeń w zakresie zatrudniania emerytów. Co więcej ustawodawstwo w tym zakresie zapewnia pełną ochronę pracowników, którzy są już na emeryturze, ponieważ zgodnie z kodeksem pracy obowiązuje równe traktowanie wszystkich zatrudnianych pracowników w zakresie podejmowania i rozwiązywania umowy o pracę, ustalania warunków pracy i wynagrodzenia, awansowania i szkolenia.

Sytuacja na rynku pracy cały czas ulega zmianom a jedną z nich jest coraz większy odsetek osób w wieku emerytalnym, które chcą w dalszym ciągu pracować.

Część z tych osób zostaje w miejscu pracy w którym pracowały do osiągnięcia wieku emerytalnego, część zaś wraca na rynek pracy po jakimś czasie od momentu przejścia na emeryturę. Jednakże coraz mniej osób w Polsce ma problem ze znalezieniem pracy i dotyczy to właściwie wszystkich grup wiekowych, przy czym istnieją grupy dyskryminowane w tym zakresie i do nich m.in. należą osoby 50+.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudniania nowych pracowników jest przestrzeganie zasady równego traktowania. Niedozwolonym kryterium oceny przyszłego pracownika jest przyjęcie wieku jako elementu oceny przydatności na dane stanowisko. Jest to więc przykład dyskryminacji.

Zjawisko dyskryminacji osób z grupy posiadającej uprawnienia emerytalne jest uznane jako jedno z kryteriów nierównego traktowania w zatrudnieniu. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli pracodawca odmawia przyjęcia do pracy albo też rozwiązuje stosunek pracy, ze względu na wiek pracownika, lub to, że jest on emerytem.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z uwagi na rodzaj pracy, warunki w jakiej się ona odbywa, czy też wymagania zawodowe, nie może być przyjęta osoba w starszym wieku.

Obecnie w Polsce kładzie się coraz większy nacisk na problem dyskryminacji, w tym także dyskryminacji osób w wieku emerytalnym. Wiek nie może być przesłanką zatrudnienia pracownika. Jest to taka sama forma dyskryminacji, jak nie zatrudnianie kobiety, bo za chwilę będzie w ciąży, czy nie zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, bo za wolno się porusza..

Zatrudnienie osób na emeryturze ma wiele zalet i warto o tym pomyśleć. Są to przede wszystkim doświadczeni pracownicy, co może być korzystne nie tylko dla samej pracy, jaką będą wykonywać, ale i dla innych pracowników, którzy skorzystają z ich wiedzy.

Roma Czerkas