Chcesz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi? Musisz to wiedzieć

W razie wypadku lub innego zdarzenia losowego konieczne konieczne jest zgłoszenie powstałej szkody ubezpieczycielowi, u którego wykupiliśmy polisę. Jej wykupienie nie jest konieczne, ale w pewnych sytuacjach – wymagane. Kiedy wybieramy się na wycieczkę zorganizowaną lub kiedy kupujemy samochód, wykupienie właściwej polisy jest uregulowane prawnie. Wykupując polisę, zawieramy umowę z ubezpieczalnią, która w ramach obowiązującej umowy zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w określonych sytuacjach. Nie każde zdarzenie podlega roszczeniom i zanim podpiszemy umowę ubezpieczeniową, zapoznajmy się dokładnie z jej treścią, aby znać swoje prawa i obowiązki. Dotyczy to również procedury zgłoszenia szkody i rozpatrywania roszczeń przez ubezpieczyciela.

Kiedy możesz dochodzić roszczenia?

Każda osoba ubezpieczona może dochodzić roszczeń w ramach obowiązującej umowy ubezpieczeniowej. Uzyskane odszkodowanie pozwala na szybką i sprawną likwidację szkody, otrzymania środków na hospitalizację, leczenie i rehabilitację, a nawet na uzyskanie środków do życia w przypadku utraty zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Bardzo duże znaczenie ma przy tym dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody, dostarczenie wymaganej dokumentacji, a także okoliczności zdarzenia i wina osoby ubezpieczonej.

W wyniku zdarzenia, o którym mowa w umowie ubezpieczeniowej, osoba ubezpieczona doznaje określonej szkody. Jej zgłoszenie jest konieczne, aby starać się o przyznanie odszkodowania. Zaznaczmy, że dla otrzymania odszkodowania nie wystarczy sam fakt powstania szkody, ubezpieczyciel bardzo wnikliwie bada sprawę, analizując wszystkie okoliczności zdarzenia, a także sprawdza, czy ubezpieczony mógł przyczynić się do wypadku. Z tego względu, bardzo ważne jest staranne przygotowanie całej dokumentacji, zawierającej w miarę możliwości zeznania świadków lub takie dowody, jak nagrania z monitoringu czy z kamerki samochodowej. Ich przedstawienie zwiększa szanse na otrzymanie odpowiednio wysokiego odszkodowania.

Jakich roszczeń możesz dochodzić?

W wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego osoba poszkodowana doznaje określonej szkody, a jeśli ma wykupioną polisę ubezpieczeniową, może dochodzić roszczeń wobec ubezpieczyciela. W zależności od rodzaju szkody, okoliczności zdarzenia, a przede wszystkim – od treści umowy ubezpieczeniowej, poszkodowany może wnioskować o przyznanie kilku rodzajów świadczeń. Wśród nich najczęściej przyznawanym jest odszkodowanie, którego wysokość ma pokryć poniesione straty i zapewnić byt na czas niezdolności do wykonywania lub podjęcia pracy zarobkowej. Osobie ubezpieczonej może również zostać przyznane zadośćuczynienie, które ma na celu wyrównania krzywdy osobie poszkodowanej, co oznacza że jego wysokość powinna być adekwatna do doznanej szkody, w tym również strat materialnych. Ubezpieczyciel może też przyznać poszkodowanemu rentę, wypłacaną jednorazowo lub w równych ratach miesięcznych.

Jak zgłosić szkodę?

W razie zdarzenia, należy niezwłocznie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona polisa, o zaistniałym zdarzeniu i powstałej szkodzie. Moment zgłoszenia szkody rozpoczyna automatycznie procedurę odszkodowawczą. Ubezpieczyciel ma przy tym ograniczony czas na rozpatrzenie wniosku o przyznanie roszczenia, podobnie jak osoba ubezpieczona ma wyznaczony czas na dostarczenie wszystkich niezbędnych lub brakujących dokumentów. W zależności od towarzystwa, zgłoszenie szkody może wyglądać nieco inaczej.

Zgłoszenie szkody w Hestia odbywa się najczęściej telefonicznie. W czasie połączenia z operatorem infolinii, osoba poszkodowana nie tylko zgłasza szkodę, ale również w razie potrzeby może prosić o wsparcie, na przykład w poinstruowaniu o kolejnych krokach, które należy podjąć lub w przygotowaniu samochodu zastępczego itp. Poszkodowany ma również możliwość zgłoszenia szkody, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej towarzystwa. Do wypełnienia takiego wniosku należy przygotować podstawowe informacje o osobie ubezpieczonej, takie jak dane personalne, numer PESEL lub REGON, numer polisy, numer telefonu, adres mailowy i adres korespondencyjny.

(Visited 70 times, 1 visits today)