Jak napisać testament?

Testament, czyli ostatnia wola to coraz powszechniejszy sposób dysponowania po śmierci dobrami zgromadzonymi za życia. Warto zawczasu pomyśleć o jego napisaniu i odpowiednio zagospodarować środki, którymi dysponujemy.

Jeśli chcemy zadbać o to, by testament, który spiszemy był prawomocny, najlepiej udać się do notariusza.

Testament przyjmuje wtedy formę aktu notarialnego.

Inna opcja to własnoręczne spisanie testamentu. Decydując się na taką formę spisania ostatniej woli należy pamiętać o tym, że testament musi być opatrzony datą, własnoręcznym podpisem i w całości być spisany odręcznym pismem. Wykluczone jest spisywanie testamentu na komputerze lub przy pomocy maszyny do pisania. Ostatnia wola w takiej formie jest nieważna.

W chwili sporządzania testamentu osoba, która go spisuje musi być w pełni świadoma i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Testament spisany przez osobę ubezwłasnowolnioną lub niepełnoletnią jest, więc nie ważny. W treści testamentu umieszczamy kolejne zapisy, wyraźnie zaznaczając, komu ma przypaść w udziale dana część naszego majątku.

Sporządzając własnoręczny testament mamy też możliwość zawarcia w nim zapisu o wydziedziczeniu konkretnych osób. Aby miało ono moc prawną, musimy umieścić w testamencie przyczynę podjęcia takiej decyzji. Należy pamiętać również o tym, że polskie prawo nie dopuszcza testamentów zbiorowych, tak, więc testament sporządzony wspólnie na przykład przez małżonków jest nieważny.

Przestrzegając powyższych zasad mamy pewność, że ostatnia wola, którą spiszemy będzie miała moc prawną i zostanie zrealizowana.

Testament własnoręczny sporządzony w takiej formie w niczym nie ustępuje testamentowi spisanemu przez notariusza w formie aktu notarialnego.