Świadczenia przedemerytalne – zasady przyznawania

Świadczenia przedemerytalne to duża pomoc finansowa dla osób, które straciły prace na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jak wiadomo o pracę w naszym kraju nie jest łatwo, szczególnie w czasie rosnącego bezrobocia, a osoby w starszym wieku mają zwykle największe problemy z jej znalezieniem.

Aby świadczenie przedemerytalne zostało nam przyznane musimy spełniać szereg warunków. Przede wszystkim osoba, która stara się o tego typu świadczenie musi być zarejestrowana jako bezrobotna i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy.

W tym czasie nie może ona zrezygnować z żadnej oferty zatrudnienia złożonej jej przez urząd pracy bez podania istotnych przyczyn.

Wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia pracy zarobkowej, nie później niż 30 dni od daty wystawienia zaświadczenia potwierdzającego rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Powyższe kryteria obowiązują wszystkich, którzy starają się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Istnieją też warunki szczególne, zależne od wieku, stażu pracy i przyczyn zwolnienia. Przykładowo świadczenia przedemerytalne przysługują kobietom od 55 roku życia i mężczyznom od 60 roku życia, jeśli pracowali w danym zakładzie pracy dłużej niż pół roku, zostali zwolnieni z przyczyn od nich niezależnych i w dniu zwolnienia mieli staż pracy uprawniający do emerytury wynoszący odpowiednio 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Szczegółowe informacje na temat indywidualnych warunków przyznawania świadczeń przedemerytalnych zawiera art. 2 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.

Po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami decyzja o przyznaniu świadczenia obowiązuje już od następnego dnia po złożeniu wniosku.

(Visited 177 times, 1 visits today)