Jak wybrać łóżko rehabilitacyjne dla starszej osoby?

Opieka nad star­szą, scho­ro­waną osobą, która w ogóle, albo pra­wie w ogóle nie wstaje z łóżka czę­sto bywa ciężka i pro­ble­ma­tyczna. Odpo­wied­nio dobrane łóżko reha­bi­li­ta­cyjne może znacz­nie uła­twić wyko­ny­wa­nie nie­zbęd­nych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych przy cho­rym, a także pozy­tyw­nie wpły­nąć na samo­po­czu­cie i wygodę samego cho­rego. Jakie funk­cje powinno posia­dać łóżko reha­bi­li­ta­cyjne dla star­szej osoby?

Pod­sta­wowe para­me­try i funk­cje

Wybie­ra­jąc łóżko reha­bi­li­ta­cyjne dla star­szej osoby do użytku domo­wego, w pierw­szym rzę­dzie zwróćmy uwagę na to, iż meble tego typu dostępne są w róż­nych roz­mia­rach, toteż warto wziąć pod uwagę wzrost i wagę naszego pod­opiecz­nego oraz warunki miesz­ka­niowe. Ponadto, łóżko powinno być wypo­sa­żone w prak­tyczne kółka umoż­li­wia­jące łatwe prze­miesz­cza­nie się oraz boczne barierki, które w razie potrzeby można podnieść albo opu­ścić. Dzięki nim unik­niemy sytu­acji spad­nię­cia naszego pod­opiecz­nego z łóżka. Dodat­kowo barierki oka­zują się przy­datne dla samego leżą­cego, ponie­waż ma się za co chwy­cić w razie chęci zmiany pozy­cji. Kolej­nym przy­dat­nym dla cho­rego ele­men­tem łóżka jest wysię­gnik zakoń­czony uchwy­tem na rękę, dzięki któ­remu można łatwiej pod­cią­gnąć się do pozy­cji sie­dzą­cej.

 

Spo­śród kilku pod­sta­wo­wych funk­cji, w które powinno być wypo­sa­żone łóżko reha­bi­li­ta­cyjne, opcja elek­trycz­nej regu­la­cji pozy­cji ucho­dzi za naj­istot­niej­szą. Dzięki niej, nie będziemy musieli ręcz­nie manew­ro­wać łóż­kiem, co mogłoby być kar­ko­łom­nym zada­niem, zamiast tego wszystko usta­wimy za pomocą pilota. Doty­czy to zarówno zmian wyso­ko­ści całego łóżka (regu­la­cja góra-dół), jak i jego poszcze­gól­nych seg­men­tów, np. wez­gło­wia czy czę­ści, w któ­rej spo­czy­wają koń­czyny dolne. W nie­któ­rych mode­lach ist­nieje rów­nież funk­cja cało­ścio­wej pio­ni­za­cji łóżka ? nie­zwy­kle przy­datna przy wyko­ny­wa­niu zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych.

Dodat­kowe wypo­sa­że­nie

Wybie­ra­jąc łóżko dla star­szej, scho­ro­wa­nej osoby, warto wziąć pod uwagę rów­nież dodat­kowe funk­cje przy­datne przy codzien­nych czyn­no­ściach. Poszcze­gólne modele spe­cja­li­stycz­nych łóżek reha­bi­li­ta­cyj­nych wypo­sa­żone są m.in. w takie dodatki, jak: lampka nocna, sys­tem podno­sze­nia pod­udzia, tablet do poda­wa­nia posił­ków, wie­szak kro­plówki i tym podobne, prak­tyczne ele­menty. Ofe­ro­wane przez sklep Juven­tas łóżka reha­bi­li­ta­cyjne to solidne, wyko­nane z wyso­kiej klasy mate­ria­łów meble wypo­sa­żone we wszyst­kie pod­sta­wowe oraz dodat­kowe funk­cje. Dodat­ko­wym atu­tem dostęp­nych w skle­pie Juven­tas łóżek reha­bi­li­ta­cyj­nych jest ich este­tyczny, gustowny design, dzięki któ­remu mebel dosko­nale wpi­sze się w wystrój każ­dego wnę­trza.

 

(Visited 20 times, 1 visits today)